Ghi Tên

Tham gia Việt Nam Cộng Hòa

Quý vị cần phải điền vào những phần in đậm và có đánh dấu ngôi sao *
Để tránh robot phá hoại, xin làm con tính cộng và ghi kết quả vào đây:

* Chỉ dùng con số, xin viết kết quả của 10 cộng với 15 vào đây: